image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai,

atsižvelgiant į numatomą LR Vyriausybės sprendimą pratęsti karantiną, neišvengiamai tolimesnis mokymas ir mokymasis nuo 2020-03-30 vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymas(is) – tai nuoseklus, savarankiškas mokymas(is), kai mokinį ir mokytoją skirs atstumas, o mokymo(si) medžiaga bus pateikiama informacinių technologijų pagalba. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojamos priemonės:

1. kompiuteris su internetiniu ryšiu;

2. TAMO dienynas;

3. vadovėliai (kuriuos mokiniai turi namuose);

4. pratybų sąsiuviniai (kuriuos mokiniai turi namuose);

5. EMA pratybos 5-6 kl. mokiniams (elektroninės, nemokamos);

6. EGZAMINATORIUS 9-12 kl. mokiniams (elektroninė versija, nemokama);

7. skaitmeninio ugdymo platforma „Eduka klasė“ 1-12 kl. mokiniams (nemokama);

8. mokytojų parengtos užduotys, testai ir kt. (pateikiami įvairiais formatais per TAMO dienyną, el. paštu);

9. kita vaizdo ir/ar garso medžiaga (nuorodas pateikiant per TAMO dienyną, el. paštu).

Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas pagal 2019-2020 m. m. antro pusmečio pamokų tvarkaraštį, gimnazijos nustatytu pamokų laiku. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ugdymas galės būti organizuojamas ir kitu, su grupių auklėtojomis suderintu, laiku. Konsultuotis su mokytojais mokiniai galės pamokos (pagal tvarkaraštį) metu ir bet kuriuo laiku iki 17 val. Mokytojai konsultuos el. paštu, SMS žinutėmis, telefonu.

VISAIS rūpimais klausimais bendraukite su klasių vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija.

Visi bendromis jėgomis privalome užtikrinti ugdymo(si) tęstinumą, stengtis maksimaliai išlaikyti ugdymo kokybę ir ugdymo(si) ramybę.

Mes dar niekada nebuvome taip vieni nuo kitų atskirti nei tarpasmeniškai, nei valstybės mastu, bet turime unikalią galimybę parodyti kokie galime būti (ir esame) supratingi ir vieningi. Šiandien, turime nepamiršti žodžio ATSAKOMYBĖ. Atsakomybė tęsti mokymą, atsakomybė toliau mokytis, atsakomybė užtikrinti vaiko galimybę ir būtinybę mokytis nekasdieniu būdu, atsakomybė saugoti save ir aplinkinius. Tad pasidalinkime atsakomybe visi – gimnazijos vadovai, mokytojai, mokiniai ir tėveliai.

Tikiuosi ši neeilinė situacija ilgai nesitęs ir po kelių savaičių sugrįšime į mokyklą, į įprastą pamoką, draugų ir bendraklasių būrį.

Prie visų nežinių ir tikrų ir menamų sunkumų nepamirškite grožėtis pavasariu.

Direktorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija