Apie ,,Kokybės krepšelio“ projektą

KK projekto logo1
    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija nuo šių mokslo metų spalio mėnesio dalyvauja projekte ,,Kokybės krepšelis“. Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, dalį lėšų (15 %) skiria Zarasų rajono savivaldybė.Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

    Rengiant mokyklos veiklos tobulinimo planą buvoremiamasi mokyklos turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatais, išorinio vertinimo ataskaita ir kitais duomenimis,bendradarbiaujama su ŠMSM paskirtu konsultantu ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

    Parengto mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas – pagerinti 5 ir 6 kl. mokinių pažangą ir pasiekimus teikiant ugdymo(si) pagalbą, atliepiančią mokinio individualius poreikius ir galimybes. Šiam tikslui įgyvendinti gimnazijoje nuo spalio mėnesio 4,5 ir 6 kl. mokiniams yra teikiamos nuotolinės lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos, istorijos, geografijos, gamtos ir žmogaus dalykų konsultacijos.Gimnazija taip pat įsigijo 10 vnt. planšečių, planšečių krovimo dėžę, 10 vnt. ausinių, kanceliarinių prekių, kurios bus naudojamospamokose individualizuojant ugdymosi procesą bei užtikrinant individualius mokinio poreikius. Tikimės, kad šios priemonės taip pat padidins ugdymosi proceso patrauklumą bei mokinių mokymosi motyvaciją.

    Be to, 5 ir 6 klasių mokiniams nuo gruodžio mėnesio rengiamos psichologo konsultacijos savęs pažinimo, emocijų atpažinimo, tolimųjų ir artimųjų mokymosi bei asmeninių tikslų kėlimo, mokymosi motyvacijos temomis.

    Tarp numatytų veiklų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Gruodžio mėnesį mokytojai dalyvavo nuotoliniame seminare ,,Įtraukus ugdymo individualizavimas visų mokinių sėkmei, taikant Universalaus dizaino ugdymui prieigą“ (I-as modulis), kurį vedė VDU Švietimo akademijos profesorė Alvyra Galkienė. Siekdami individualizuoti ugdymą(si), šiuo metu nustatinėjame 5 ir 6 klasės mokinių mokymosi stilių bei informacijos priėmimo būdą. Vasario mėnesį mokytojams vyks II-asis minėto seminaro modulis.

    Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai. Kokybinius rodiklius, t. y. kaip pagerinome mokinių ugdymos(si)pasiekimus, įvertinsime pasibaigus projektui.

Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė, projekto mentorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija