Įgyvendiname antrąją projekto dalį

Dar 2011 metais Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos mokytojai pradėjo vykdyti Tolerantiško jaunimo asociacijos inicijuotą Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ (Nr. VP 1 – 2.2 – ŠMM – 05 – K – 01 – 043) įgyvendinant 2007 – 2013 metų Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VPI – 2.2 – ŠMM – 05 – K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Kartu su mumis projekte dalyvauja dar 9 savivaldybių mokyklos partnerės.

 

Projekto tikslas - ugdyti mokytojų, tėvų, NVO atstovų ir moksleivių tarpkultūrines kompetencijas, atnaujinant ugdymo turinį inovatyviais metodais. Projektu siekiama, kad tarpkultūrinis pažinimas taptų sudedamąja moksleivių ugdymo proceso dalimi.

Pirmoje projekto dalyje buvo apmokyti tikybos (mokyt. V. Truskauskienė), anglų kalbos (mokyt. I. Dudajeva ir R. Vabolytė), rusų kalbos (direktorė A. Svidinskienė), matematikos (mokyt. D. Jankauskienė, A. Girčienė),  geografijos (mokyt. A. Svidinskas), istorijos (mokyt.D. Tvardauskas), biologijos (mokyt. L. Mažiulienė), vokiečių kalbos (mokyt. J. Vainikevičiūtė), dailės ir technologijų (mokyt. D. Mieliauskienė) mokytojai bei tėvų grupę atstovavusi soc. pedagogė D. Raguotienė, kurie savo pamokų metu ar kitoje veikloje susiduria arba gali susidurti su tarpkultūrine tematika. Mokymuose dalyvavę mokytojai įgijo tarpkultūrinių kompetencijų, kurių ugdymas yra  svarbus ne tik sėkmingam pedagogų darbui, bet ir į moksleivius orientuotoms projekto tolimesnėms veikloms, tarpkultūrinio ugdymo metodų diegimui formaliame ugdyme.

Antrosios projekto dalies seminaruose minėti mokytojai ruošė mokymo metodų aprašus įtraukiant tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui tinkamus inovatyvius metodus savo dėstomajam dalykui.

Jau praėjusių metų gruodžio mėnesį kai kurie mokytojai (matematikos mokytoja D. Jankauskienė, 9 –oje klasėje, A. Girčienė – 11-oje klasėje, dailės ir technologijų mokytoja D. Mieliauskienė – 10-oje klasėje,  vokiečių kalbos mokytoja J. Vainikevičiūtė 6-oje ir 7-oje klasėje)  formaliame ugdyme pradėjo taikyti seminarų metu paruoštus aprašus.

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija