Integruojame dalykus

Titul 1Titul 2

    Suprasdami ugdymo karjerai svarbą tolimesniems mokinių sprendimams į mokomųjų dalykų turinį bei klasių valandėlių veiklas integruojame ugdymą karjerai. Jau antrą kartą ekonomikos pamoką (mokytoja Danutė Jankauskienė, II g kl.) organizavome kartu su savo socialiniais partneriais, šįsyk su Valstybine mokesčių inspekcija VMI). Į pamoką ,,Kas yra VMI? Darbuotojai ir mokesčiai." pakvietėme Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento II skyriaus vyr. specialistę Sigutę Bagdonienę.

    Pirmoje pamokos dalyje specialistė supažindino mokinius su VMI struktūra, įstaigos misija, funkcijomis, vertybėmis, pristatė mokesčių inspekcijos darbuotojo etikos kodeksą. Specialistė mokiniams pateikė duomenis apie valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų skaičių, išsilavinimą, vidutinį amžių, moterų ir vyrų santykį, papasakojo apie darbo aplinką ir darbo dieną, įvardijo darbuotojui reikalingiausias asmenines savybes ir profesines kompetencijas.

10

11

12

13

14

15

16

    Antroji pamokos dalis buvo skirta mokesčiams: pakartotos pagrindinės ekonomikos sąvokos- ,,biudžetas", ,,įmokos", ,,išlaidos", ,,PVM", ,,šešėlinė ekonomika", ,,atlyginimas vokelyje" ir pan., pristatytos mokesčių rūšys, aiškintasi pagrindinių mokesčių esmė ir dydis, jų paskirstymas įvairioms visuomenės gyvenimo sritims. Specialistė didelį dėmesį skyrė piliečių prievolei - mokesčiams, jų svarbai valstybės ir kiekvieno piliečio gerovei, tai iliustravo mokiniams suprantamais kasdieniais pavyzdžiais. 

1

1b

1 a

1 b

2

5

6 1

6 2

    Susitikimą užbaigėme mokinių klausimais ir diskusija apie didžiausius iššūkius, su kuriais susiduria mokesčių inspekcijos darbuotojai, apie mokymosi visą gyvenimą būtinybę.
Tikimės, kad praplėtėme mokinių ekonomikos dalyko žinias, jų pilietines nuostatas, darbo pasaulio ir darbo galimybių pažinimo kompetenciją, tuo pačiu įprasminome mokinių mokymąsi - susiejome mokymosi turinį su realiu gyvenimu.

    Dėkojame VMI vyr. specialistei Sigutei Bagdonienei už geranorišką bendradarbiavimą ir nuoširdų bendravimą.

Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija