Apie projekto ,,Kokybės krepšelis" poveikį

kokybes krepselisprojektas

    Projekte ,,Kokybės krepšelis" (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, dalį lėšų (15 %) skiria Zarasų rajono savivaldybė), kurio tikslas - pagerinti 5-6 kl. (šiemet 6-7 kl.) mokinių pažangą ir pasiekimus atliepiant mokinio individualius poreikius dalyvaujame antrus mokslo metus. Tęsiame projekte numatytas veiklas - rengiame minėtų klasių mokiniams nuotolines dalykų konsultacijas, užsiėmimus su psichologe, dalyvaujame mokytojų kompetencijų plėtojimo programoje.

    Mokiniams yra pasiūlytos 6 dalykų konsultacijos, kurios paprastai vyksta dviem kryptimis - į gylį, t. y. kai konsultacijos laikas yra naudojamas detalesniam užduočių išsiaiškinimui, žinių išsigryninimui, klaidų paieškai ir taisymui ir į plotį- konsultacijos yra skiriamos dalyko žinių plėtimui, ruošimuisi konkursams, viktorinoms, netradicinėms veikloms, gabių vaikų ugdymui(si). Paprastai konsultacijos tipą dalyko mokytojui padiktuoja mokinių poreikiai ir ugdymo (si) procesas bei jo metu gautas grįžtamasis ryšys.

    Palyginę I - ojo šių mokslo metų pusmečio ir praėjusių mokslo metų metinius rezultatus stebime, jog dauguma 6 kl. mokinių pagerino penkių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, gamtos ir žmogaus, geografijos) pažymio aritmetinį vidurkį, o mokinių konsultuojamų dalykų padidėjusių aritmetinių vidurkių pokyčio suma didėjo nuo 0,65 (gamta ir žmogus) iki 3,15 balo (anglų kalba).

    7 kl. mokinių rezultatų pokytyje matyti, kad didėjo visų konsultuojamų dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, gamtos ir žmogaus, geografijos, istorijos) aritmetinis pažymių vidurkis, o tai pavyko pasiekti nuo 25 proc. iki 75 proc. klasės mokinių. Šios klasės mokinių konsultuojamų dalykų padidėjusių aritmetinių vidurkių pokyčio suma didėjo nuo 0,97 (anglų kalba) iki 5,84 (istorija). Taigi, mokiniai labiausiai pagerino istorijos dalyko mokymosi pasiekimus.

    Dalykų konsultacijas pastiprina užsiėmimai su psichologe Asta Sokolovienė. Psichologės užsiėmimų turinys nukreiptas į mokymą(si) kelti tikslus, motyvacijos skatinimą, pasitikėjimo savimi, atsakomybės ugdymą(si).

    Projekto ,,Kokybės krepšelis" veiklos įtakoja ne tik mokinių mokymosi pasiekimus, bet ir mokinių brandos augimą. Šį teiginį pagrindžia 6 ir 7 kl. tėvų ir mokinių apklausos ,,Konsultacijų poveikis mokiniui ir jo mokymuisi" rezultatai. Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių mokinių (67 proc.) ir jų tėvų (79 proc.) nurodė, kad konsultacijos didina pasitikėjimą savo jėgomis, 87 proc. mokinių ir 79 proc. teigia, kad konsultacijos didina mokinių atsakomybę už mokymąsi, 54 proc.mokinių ir 79 proc. tėvų pastebi, kad nuotolinės konsultacijos padeda mokiniams planuoti savo laiką. Džiugina ir tai, kad nuotolinės konsultacijos įtraukė tėvus į ugdymo(si) procesą- dauguma tėvų skatina savo vaikus pasinaudoti mokytojų teikiama pagalba konsultacijų metu, o dalis jų net aptaria su savo vaikais konsultacijų sėkmes ir nesėkmes.

    Projekto ,,Kokybės krepšelis" veiklos tęsis visus 2021-2022 mokslo metus. Jam pasibaigus įsivertinsime savo veiklas, jų kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

Jovita Vainikevičiūtė, projekto ,,Kokybės krepšelis" mentorė.

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga

Dvaro g. 4, Antazavės k.,
32260 Zarasų r.

Tel./faks. (8 385) 41 418
El. p.
antazaves.mok@zarasai.lt

Juridinių asmenų registras,
kodas 190205194

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

2024  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla