Apie teisinę atsakomybę

ppp
    Balandžio 4 d. (pirmadienį) 5-7 ir 8-10 klasių moksleiviams surengėme susitikimą su Zarasų r. policijos komisariato bendruomenės pareigūnais Rosita Gurskaja ir Liudviku Komka. Susitikimo tikslas - supažindinti mokinius su Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, jų turėjimo ir platinimo teisine atsakomybe. Jį inicijavo Vaiko gerovės komisija, kurios viena iš veiklos krypčių - alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo bei patyčių ir smurto prevencija.

    Pareigūnai priminė mokiniams, nuo kada jie patys tampa teisiškai atsakingi už savo elgesio pažeidimus, koks elgesys yra vertinamas kaip viešosios tvarkos pažeidimas, kokios bausmės yra taikomos padarius nusižengimą, susijusį su alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų turėjimu, vartojimu ir platinimu. Mokiniai nagrinėjo situacijas, kuriose turėjo atpažinti netinkamą paauglių elgesį, įvardinti nusižengimą, mokėsi elgtis situacijose, kai siūloma užsirūkyti, pavartoti svaigalų ar kitų psichoaktyvių medžiagų.

    Susitikimo metu taip pat kalbėtasi apie smurtą ir patyčias, jų priežastis, mokiniai supažindinti su teisine atsakomybe vykdant ar/ir stebint patyčias realioje ir/ar virtualioje erdvėje, aptarti reagavimo į patyčias būdai ir priemonės.

    Be to, buvo aiškintasi, kas yra administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, minimali ir vidutinė vaiko priežiūra, kada ir kaip ji yra skiriama. Taip pat aptarta, kas yra nepriekaištinga reputacija, kokias profesijas renkantis tai ypač svarbu, paauglių nusižengimų pasekmės tolimesniam mokinio karjeros keliui.

    Susitikimo pabaigoje padėkomis ir atminimo dovanėlėmis pareigūnai apdovanojo mokinius, dalyvavusius teisinių žinių konkurse ,,Temidė" ir užėmusius I-me etape antrąją vietą.

    Dėkojame Zarasų r. policijos bendruomenės pareigūnams už nuoširdų ir dalykišką bendradarbiavimą.

Jovita Vainikevičiūtė, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos narė

1

2

3

4.1

4

5

6

7

8

9

10

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla